ساعت 09:52 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

آشنایی مختصری از استان زنجان

باسلام

بخش اول:

استان ز نجان در شمال غربی کشورمان ایران قرار گرفته است.ومرکز این استان شهر زنجان می باشد.

این استان دارای هشت شهرستان بنام های ابهر-ایجرود-خدابنده –خرمدره –زنجان –طارم سلطانیه وماه نشان وشانزده بخش(شهر)بنام های آب بر-ابهر-چورزق-حلب-خرمدره-دندی-زرین آباد-زرین رود-زنجان-سجاس-سلطانیه-صائین قلعه-قیدار-گرماب-ماه نشان-وهیدج می باشد.وهمچنین دارای ۱۲۱۰روستاکه تعداد۹۷۸دارای سکنه وتعداد۲۳۲روستا متاسفانه بدلایل های مختلف خالی از سکنه می باشد.وسعت این استان۲۲۱۶۴کیلومتروجمعیت براساس آخرین آمارگیری ۹۲۷۴۶۱نفر می باشد.وبعلت کوهستانی بودن این استان آب وهوا در زمستان بسیار سرد ودر تابستان معتدل می باشدو منطقه طارم باآب وهوای گرم ونیمه مرطوب می باشدو به هندوستان ایران معروف است.این استان با داشتن کوه های فراوان موجب گشته چندین پدیده طبیعی بی نظیراز جمله دریاچه وغارهای شگفت انگیزشناسای شود ودر محضر بیننده گان قرار گیرد.استان زنجان به لحاظ زمین شناسی دارای قدمت زیادی است بطوریکه یافته های درکوه های زنجان جنوبی ورشته کوه های شمال باختری به قرون اول ودوم برمی گردد وجوانترین آنها مربوط به دورا ن سوم زمین شناسی ارتفاعات مشرف به رود خانه قزل اوز ن وکوه های زنجان شمالی می باشد.این استان بطورمیانگین ۱۵۰۰متراز سطح دریا ارتفاع دارد وپست ترین  منطقه طارم با ارتفاع حدود۳۰۰متروبلندترین نقطه کوه بلقیس به ارتفاع ۳۳۳۲مترکه حد مشترک بین استانهای آذربایجان غربی وزنجان در شهرستان ماه نشان مباشد.وبیش از ۲۳۶کوه مورد شناسای شده است.این استان با داشتن مناطق دیدنی وبا ارزش برای.گسترش گردشگری طبیعی ازجمله:

داشتن بیش از ۲۳۶کوه در سطح استان  .

سواحل بیش از ۹۷رودخانه دائمی وفصلی در سطح استان.

وجود منطقه طارم زیتون خیز و(هندوستان ایران).

وجودمنطقه ماه نشان (هزاره ایران).

شهر باستانی سلطانیه باچمن بزرگ ووسیع آن.

 سواحل دریاچه هاوسد های تهم-گلابر-ابدال-کرد آباد-گاوازنگ –پری-سلطانیه.

مناطق حفاظت شده حیات وحش زنجان-ابهروماه نشان.

وجود دیواره ها – صخره هاو دربندهای بی نظیر ازجمله دربند قاطرچی ماهنشان.

وجود چشمه های آب گرم از جمله وننق-ابدال-آرکوین-انگوران-ینگجه-گرماب.

وجود غارهای مصنوعی وطبیعی ازجمله کتله خور-گلجیک-خرمنه سر-زرین شهر-شیت-سید باغی.

کشف ۱۷۰۰ساله مردان نمکی.

آبشارهای دائمی وفصلی بیش از چهل جای دیدنی.

ده ها آثارباستانی که در بخش های بعدی درج خواهد شد.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.