ساعت 10:41 پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ||

اهمیت آب در ورزش کوهنوردی:

ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺮ در ورزش کوهنوردی ﻣﯽﺷﻮﺩ :
• ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺁﺳﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ
• ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ
• ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺳﺖ
• ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺯﺩﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ :
• کاهش ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ در ارتفاعات ﺑﺎﻋﺚ کاهش ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ آب در مناطق کوهستانی می شود.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻗﻠﻪﻫﺎ، ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯼ ﺟﻮﺵ ﻣﯽﺁﯾﺪ .
ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ، ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﻣﺎﯼ ﺁﺏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻮﺷﯿﺪﻥ، ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ قابل آشامیدن ﺷﺪﻥ آب ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺵ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ :
۱ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ + ۵ ﮔﺮﻡ ﺷﮑﺮ + ۱/۵ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﮏ + ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ :
• ﺁﺏ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﺑﺮﻑ ﻭ ﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ نداشتن املاح ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ، ﻧﻤﮏ ﻭ
ﺷﮑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﺩ.
• ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺸﻤﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ
۱۵ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ.

ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻢ ﺁﺑﯽ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ :
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ۳ ﺳﺎﻋﺖ ۱ ﻟﯿﺘﺮ
• ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ۴ ﺗﺎ ۸ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺣﯿﻦ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ
همیشه قبل از تشنگی آب مصرف کنید.

از مطالب آموزشی بخش تغذیه دوره مقدماتی پزشکی کوهستان – دکتر حمید مساعدیان

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.