ساعت 09:17 پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ||

از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند:

“عبادت” چیست؟
فرمود:
عبادت “خدمت” کردن به “خلق” است…
پرسیدند: چگونه؟!
گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال
داری، “رضای خدا” و “مردم” را در نظر
داشته باشی؛
“این نامش عبادت است.”
پرسیدند:
پس “نماز و روزه و خمس…”
این ها چه هستند؟؟؟
گفت: اینها “اطاعت” هستند که باید
بنده برای “نزدیک شدن” به “خدا” انجام
دهد تا “انوار حق” بگیرد…

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.