ساعت 08:44 پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ||

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند:

این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت کرده باشد، میم هفتمش “مــوفقیــت” است که خود به خود پدید خواهد آمد:

 1. تو محبوبی
 2. تو محترمی
 3. تو می توانی
 4. تو مهمی
 5. تو مفیدی
 6. تو می فهمی

اگر ما در رفتار و گفتارمان این ۶ میم را به فرزندان مان انتقال دهیم میم هفتم “مــوفقیــت” خود به خود خواهد آمد؛ یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد. در آن صورت این کودک در تحصیل و زندگی و کار و… موفق خواهد شد.

برخلاف این شش میم چیزهای دیگری هم هستند که اگر پدر و مادرها انجامش بدهند، عکس این نتیجه را می گیرند و آن ۷ “ت” است که گاهی انجام ندادن شان خیلی سخت است.
این ۷ “ت” را هر کسی دریافت کرد، “ت” هشتمش تباهی است که انتظارش را می کشد:

 1. تنبیه
 2. توهین
 3. تهدید
 4. تحقیر
 5. تبعیض
 6. تنفر
 7. ترس

همه افراد شکست خورده و جامعه ستیز در کارنامه گذشته و کودکی شان این “ت” ها را دارند.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.