ساعت 09:51 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

زمین گرداست یا زمان؟!!!

زمین گرد است یا زمان؟

در ۴ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار
در ۶ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه
در ١٢ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ١٨ سالگی … موفقیت یعنی: گرفتن گواهی نامه رانندگی
در ٣۵ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ۴۵ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ۵۵ سالگی … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ۶۵ سالگی … موفقیت یعنی: تمدید گواهی نامه رانندگی
در ٧٠ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ٧۵ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه
در ٨٠ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار

حالا به نظرتان زمین گرد است یا زمان؟

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.