ساعت 08:33 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

فصل اول چرخه زندگی وتاثیر ابعادآن در زندگی ودرآمد:ازکتاب۱۰۰راه کابردی

فصل اول چرخه زندگی وتاثیر ابعادآن در زندگی ودرآمد:

چرخه زندگی چیست؟!

چرخه ی زندگی مجموعه ای از رفتارهاوکردارهای یک فرد است که در فرایند زندگی تاثیر گذاراست وگاها زندگی را آنچه که یک فرد میخواهد نیست وباعث تعاملاتی می شودوبعنوان ابزارایجاد تعادل وآغازتغییری بزرگ در زندگی بشر میگردد.بنابر این شناسایی پستی وبلندهای زندگی که در زندگی شخصی تاثیربسزایی دارندلازم وضروری یک فرد می باشد.درطول زندگی یک فرد بعدهای مختلفی در طول محوریت یک چرخ می چرخند وهر کدام معنای خاصی به زندگی بشر می دهند کافیست تاملی بکنیم ان ابعاد چی هستند وچی نقشی دارند.

نمونه های از الگوهای رفتاری وتوضیحات لازم:

دوست-همسر-پدر ومادر-فرزند-همکار-رقیب-دشمن-همگروهای ورزشی-همکلاسی-همفکر-پست های سازمانی-ثروت-فقر-باورواعتقاد-مذهب-مسکن-شغل-تفریح وگردشگری-سلامتی وتندرستی-همسایه-ماشین -فرهنگ ––ایمان-برداشت های از زندگی –عشق وازدواج –یادگیری ورشدو…

گاهی ما انسانها در تامین برخی از نیازها موفق عمل کرده ایم ولی در برخی کمبودها ونارسایهای احساس میشود وکوتاهی کرده ایم این احساس نارضایتی ها عدم تعادل را در زندگی ایجاد کرده است بنابراین لازم وضروی می باشد آن کمبود ها را پی ببریم وجبران کنیم وتابه تعادل برسیم.

اگر چرخه زندگی دارای برنامه ریزی شده وهدفمند باشدوما هرروز نسبت به روز قبل انرژی تازه ای می گیریم وبه زندگی امیدوار می شویم این یعنی خود اگاهی تعادل در چرخه زندگی وبا این خود اگاهی می توانیم امیدوارانه تغیییراتی راکه از قبل  اطلاعاتی کافی بدست آورده ایم بدون مقاومت حاصیل کنیم این نیز یکی از رازهای زندگی است .

مثالی می زنم شما یک اتومبیل را در نظربگیرید دارای چند سیستم مکانیزه طراحی وبکار برده شده است از جمله سیستم حیاتی برای اتومبیل ترمز-گاز-کلاج -گرمایی وسرمایی-برق- بنزین یا گاز-بدنه-فرمان-گیربکس-دیفرینسیال وخود موتوروغیره…اگر یکی از این سیستم ها بخوبی کار نکند یا اتومبیل شما کار نخواهد کردو یا با دهها مشکل که احتمال دارد حتی زندگی شما را به خطر بیاندازد هم هست .

زندگی دارای ابعاد مختلفی است وبرای دست یابی ورضایت خشنودی از زندگی توام با شادی وموفقیت به این ابعاد نگاه تیز بینانی  داشته باشیم.با توجه به تکنیک های ساده میتوان اولویت های زندگی را تعیین کرداگرماها یاد بگیریم که چرخ زندگی خودمان رابدرستی بچرخانیم و هر روزبه آن روح تازه ای بدهیم آن نیز بزرگ وشکوفاترمیشود و می‌توانید بگویید که از تمام جوانب زندگی به بهترین شکل ممکن در حال استفاده هستیدالگوی چرخ زندگی بصورت دایره وچرخ وارنسبت به ابعاد مهمی که در زندگی گرفته اید بستگی داردوما دراینجا با رسم یک دایره ابعاد اساسی وآرزوهای یک فرد را بررسی می کنیم.البته دانستن وفهمیدن کاستی های زندگی به تنهایی کافی نیست باید حرکت کنی وهدف داشته باشی وبرنامه ریزی بکنی هرگز بدون داشتن برنامه ریزی به هدفت نمی رسی واگر هم برسی ناموفق خواهد بود چون برای کشتی بی حرکت امواج تصمیم می گیرند نه ناخدا باید تصویرسازی ذهنی بکنید تا به موفقیت دست یابید باید مثبت اندیش نسبت به ابعاد چرخه زندگی داشته باشید.ابعادفوق را بعنوان مثال بررسی می کنیم سلامتی-خانواده-کارودرآمدمالی-معنویت- یادگیری ورشد-تفریح وسرگرمی-دوست وارتباطات وعشق وازدواج که بصورت هشت قسمت مساوی تقسیم شده است با توضیح اینکه هر یک از این بعدهاقسمتی از زندگی دخیل هستند ولی ماحصل این دلالت باید بصورت تلفیقی بنگریم وکمبودها را کامل کنیم وزندگی راحت و ارامشی خاطر داشته باشیم.ما در نمودار۱ دایره فرضی رسم کرده ایم واز صفرتا ده امتیاز بندی کردیم وتوصیه مان اینست نسبت ابعاد زندگیمان امتیاز بدیم سپس امتیازها را به هم وصل کنیم تا شکلی نمایان گردد به آن شکل  نمودارچرخه زندگی می گویم وبا یک نگاه متوجه می شویم با خود وزندگی چی کرده ایم یعنی به خودمان نمره داده ایم آنهم  در زندگی چندین سالمون  برای اولین بار واقع بین شده ایم وبصورت واقعی خودمانرا قضاوت کرده ام خوشا به حال کسانیکه در تمام ابعاد امتیاز ده را کسب کرده باشند آنوقت دایره زندگیشون کامل وبدون مشکل می چرخدآنوقت ما بزرگترین درس زندگی را نسبت به خود می فهمیم در اینجا هست که اگر متوجه عدم تشکیل دایره کامل زندگیمون می شویم به فکر اصلاحش باید باشیم واین راز همون( تغییر) است .موفقیت حاصل نمی شود مگر تغییر بکنیم وباید تصمیم بگیریم شاید به نظر سخت باشد ولی پایه وزیربنای زندگی را محکم واستوار می کند با کمی فکر واندیشه میشود این تصمیم مهم را گرفت آدم های موفق یک روزی در همین جایگاه قرار گرفته بودند وبدرستی تصمیم گرفته اند ودر حال حاضر به آرزوهای دست نیافتی شان رسیده ویا درحال نزدیک شدن هستندوتوصیه دوستتانه ی دارم اگر یک روز در چنین جایگاهی قرار گرفتید دلسرد نشوید برای هر دردی درمانی هست وآن سرمایگذاری روی خودتان است منظورم دانشگاهی نیست بلکه مطالعه ویادگیری رازهای نهفته زندگی است که اگر یادگیری را بصورت تلفیقی (تئوری وعملی) را طی کنید به ممکن تبدیل می شوید.کافیست دیدگاهمون مثبت اندیش باشد واین چاره کاراست هرگز با منفی گرای به موفقیعت نمی رسید چون هم خودت را ازار می دهیدو هم اطرافیانتون را مشکل نیست اگر عاقلانه فکرکنیدوتصمیم بگیرید واقدام نمائید. توجه شما را جهت اگاهی به امار ذیل جلب می کنم حضور کاربران در شبکه های ذیل نشان دهنده اینست که مردم خیلی از کارها را بدون حضور فیزیکی از طریق مجازی انجام می دهند این رونق کسب وکار دیجیتالی را نشان می دهد انشااله در نسخه های بعدی در این خصوص مطالب جدیدی ارائه خواهد شد.

نمودار۱

نمودار۲

حال اگرما نمودارشماره ۲ را ملاحظه کنیم می بینیم چرخ به آن صورت گردنیست  چون شرایط آسان نمی شود شما باید هرروز بهتر وقوی ترشوید.نامبرده علرغم دارای کارودرآمدمالی وتوان یادگیری ورشد خوبی داشته ولی در سایر ابعادزندگی بنابه دلایل های مختلف کمتر توجه شده که می بایست جهت جبران کمبودهای آنهاباید تلاش وجدیت به خرج دهدتا مطابق میل خودش چرخ زندگیش بخوبی بچرخد.البته شاید در تمام ابعادنتواند امتیاز ده را بدست آورد ولی می بایست تا انجائیکه می تواندتلاش کند .اگر بدرستی توجه کنیم مهمترین آنها بدست آوردن پول (درامد)می باشداگرپول خوبی بدست آوریدمی توانیدتا حدودی در سایرابعادنیز موفق باشید شخص نامبرده دارای کار بوده ولی بعلت عدم مدیریت درآمد نتوانسته کمبودهارا تامین کندپس نتیجه این کار باکسب درآمد عالی می تواند اکثرنیازهای ابعادرا تامین کندوبنابر این داشتن کار خوب خیلی مهم است وتوجه ویژه ای باید بکنیم اینجاست فرق در آمد بین مشاغل البته در اکثر مشاغل می توان با داشتن هدف بالاتروبرنامه ریزی اصولی واستفاده از تکنولوژی واطلاعات لازم موفق شدویکی از این کارها کسب وکار دیجیتالی می باشد. باید توجه داشت که زوم شدن فقط در بعدهای مادی چاره کار نیست هر چند اهمیت بسزایی دارد ولی تنها راهکار نیست باید توجه به ابعاد دیگر زندگی نیز شد مثلا در بعد سلامت که خیلی اهمیت دارد داشتن ثروت راه علاجش  نیست باید خودما ن به خودمان اهمیت بدهیم لذا در زیر توضیحات مختصری هر یک از ابعاد ارائه می دهم تا درست از خواسته هاونیازهای ضروری ولازم استفاده بهینه کنیم.زمان حال خیلی بیشتر از گذشته وبه اندازه آینده اهمیت دارد .توضیح لازم وضروری شما برای هرکاری میتوانید چرخه درست کنید فرقی نمی کند کارافرین باشید یا دانشجو ویا کارمند وغیره آنچه که لازم  بدانید اهمیت دادن به کاستی ها وجبران آنها می باشد که حاصل رضایتمندی به شما می دهد ومطمئنا شمارا دلگرم وخوشنود می سازد در واقع عین یک کارنامه ویا بیلان حساب است که شما پی به کمبود ویا بی توجه ها می برید وتلاش برای کاهش فاصله می کنید که چرخ بدرستی بچرخد.بطور مثال یک دانشجو می تواند دورس واحدهای که انتخاب کرده ونمراتی که حاصل تلاش یک ترم را بخوبی توی چرخه رسم کند وپی بوجود کم توجیهای در بعضی درس ها نکرده ببرد وآن موقع است که می فهمد که در کجای کارعیب است که چرا چرخه دانشجوی آن بدرستی نمی چرخد وبیخودی دیگران را مقصر می داندبنابراین تلاش می کند برای آنکه چرخ دانشجوی بخوبی بچرخد وکارنامه قابل قبولی داشته باشد.ودر آینده برای وارد شدن به کسب وکارمی بیندکه بخوبی تو ریل است وکار مورد علاقه اش حتی با در آمد بالا را پیداکرده  وبه آرزوهای خود ش رسیده وبرعکسش هم عدم دست یابی به اهداف وآرزوهای رویایش خواهد بود.لذا دوستان این چرخه در تمام مراحل زندگی خیلی اهمیت دارد.زندگی تمامی افراد به ابعادهای مختلفی بستگی دارد ولی داشتن تعادل به طور مشترک ما هشت بعد از مهمترین ابعاد را بررسی می کنیم. 

توضیحاتیدر خصوص ابعاد چرخ زندگی:

بعد سلامتی:

سلامتی خیلی مهم است که توجه ویژه ای باید در چرخه زندگی بکنید مستقیما باروح وجسم وروان در گیر است هر کدام اهمیت خاصی دارد باید هر لحظه دکتر سلامتی بدنتان باشید شوخی بردارنیست کوچکترین نارسایی به بزرگترین مشکل تبدیل میشود .غذا ومیوه جاتی که میخورید خیلی تاثیر تو سلامتی بدنتان دارد غذایی اضافی ومیوه جات کودشیمیایی یک سم است که وارد بدنتان می کنید باید خیلی دقت کنید آب مهمترین نیاز بدن است خود به تنهایی درمان صدها نارسای ها است مخصوصا آب سالم خیلی مهمه تمامی نوشابه ها وکنسروها وآب میوهها بعلت نگهدارندهاشون سلامتی را تهدید می کنند بهترین نوشیدنی آب است وهیچ ضرری هم ندارد اگر میخواهید به این بعد هم امتیاز ده بدهید پس ارزش واهمیت به سلامتتون حتما بدهید.

بعد خانواده:

خانواده یکی از ارکان جامع وفرد می باشدکه تاثیر بسزایی در چرخه زندگی دارد همدلی وهمفکری تعامل درک متقابل اصولی هستند که باعث رشد فرد یا شکست در جامعه ودر اخر در کسب وکار خود می شود بنابراین باید یک فرد ارزش واهمیت فوق العاده ای به تک تک اعضای خانواده قائل شود باید ساعاتی در اختیارخانواده در غذاخوردن  تفریح وسرگرمی مسافرت مشاوره و…باشد البته این خیلی مهم است که همسر آدم در کنارش بعنوان همکار یا همفکر باشد .

بعدکارودر امدمالی :

انتخاب شغل میزان تضمین در امد یک فرد موفق می باشدلذا باید فرد از ابتدا در خصوص انتخاب شغل خیلی توجه ودقت کند واز روی علاقه وعشق به شغلش که باعث شکوفایی فرد می شود باشد باید از نوجوانی در خصوص شغل فکر وهدف اساسی داشته باشید.باید در زندگی از شغلت راضی و  خشنود باشید تا به درامد بالایی برسید در غیر این صورت یک رویایی دست نیافتنی می شود .کار در چرخه زندگی خیلی مهمه است باید امتیاز ده را کسب کنی تا زندگی ا یده الی داشته باشید. همه ما انسانها جهت گذراندن زندگی به درامدنیازداریم پول حاصل تلاشی است که با توجه به شغلی که انتخاب کردیم بدست می آید. سخت کار کردن هنر نیست بلکه هوشمندانه کار کردن هنر است. کارگران زحمت کش بیشتر از همه کار می کنند ولی متاسفانه در امد  کمی برخوردارند وهمیشه در اکثر مسا ئل زندگی مشکل دارند وتا اخرعمرزندگیشون باید کار کنند تا یک درامد ناکافی بدست آورند پس بدست آوردن کارودرامد مالی راههای مخلتفی دارد باید توجه کافی در انتخاب شغل بکنید تا بتوانید بدرستی یکی از بعدهای چرخ زندگی را به امتیاز ده برسانید.البته شغل در چارچوب قانون اصولا اقتصادزندگی به دوپایه قرارگرفته  کسب منبع درامداز طرق های مختلف وهزینه کردن آن با توجه به نیازهای ممکن اگربدرستی تشخیص بدهید حاصل درامد بالا سود است و برعکسش هم زیان که زندگی را دچار نقصان می کند.

بعد عشق وازدواج:

یکی از اصولی که انسان باید بکوشد تا در زندگی متعادل باشد اهمیت دادن  به تشکیل خانواده است دستیابی به موفقیت باید روی خودت حساب از تمام جوانب بکنی تا چرخ زندگیت بخوبی بچرخد عشق ورزیدن به خانواده پایه واساس زندگی است این غیر ممکن است دونفر در زیر یک سقف زندگی کنند ولی به همدیگه عشق وعلاقه نداشته باشند یک فرد بالغ نه تنها به همسرش عشق می ورزد بلکه به فرزندانش نیز عشق می ورزد .ازداوج یکی از آرزوهای دوست داشتنی هر جوان است یعنی هم پسر وهم دختر هر دوعلاقمند هستند یک روزی ازدواج بکنند وکلمه ازدواج مقدس است ازدواج یعنی پرهیز ازگناه وکج روی وبعنوان اصلیترین واساسی ترین تصمیمات زوج هست که با هم می کنند این اصل نه تنها در میان ما انسانها است بلکه بین تمامی حیوانات نیز به شکلل های مختلف برقرار است حتی بعضی از پرندگان با انتخاب زوجش تااخر زندگی شان با هم هستند بدون اینکه عقل وفکری داشته باشند بلکه بعنوان غریزی متعهد هستند.

بعد دوستان وارتباطات:

شاید انتخاب فامیل زیاد دست خودت نباشد ولی انتخاب دوست دست خودت است سعی کنید دوستانی انتخاب کنید که در زندگی دارای هدف هستندکه ابعاد مختلف فکرهای خوبی دارند ادم های سازنده ی هستندتنها به فکرخودشون نیستند بلکه به جامعه انسانی نیز فکر وبرنامه ی دارندانتخاب دوست خیلی مهم است چند دوست خوب بهتراز دهها دوست بد است باارتباط و خوشرویی وتعامل رفتار کنید با ارتباطات بین دوستان خوبی پیدا می کنیدکه همفکر وتکیه گاه هستند.با انتخاب دوست خوب چرخه زندگیتو بخوبی می توانید بچرخانید.

بعد معنویت:

جایگاه معنویت در زندگی ادمی خیلی مهم است .داشتن برنامه ای فرهنگی ومذهبی زیارتی ارزش ومنزلت والایی است.انسان همیشه درفکروتلاش تامین برنامه های بعد مادی است باید فکری هم در خصوص بعد معنوی داشته باشدهرگز به تک بعدی فکر نکنید دنیای اخرت هم هست باید توشه ای هم به ان دنیا فرستادتا فریاد رسی باشدهرروز به فکراخرت باشید خیرات وصدقه را هرگز فراموش نکنید گرفتن دست نیازمندان جامعه یکی از اصول انسانیت ودین است.لذا اگر به فکر انداختن چرخه زندگی بدرستی هستی باید به این بعد زندگی هم توجه خاصی بکنید.

بعد تفریح وسرگرمی:

باید توزندگی به یکسری اصول خوش بین باشی از جمله اهمیت دادن به ورزش وتفریحات سالم وسفر است .یک سفر برنامه ریزی شده خاطرات خوبی تو زندگی می گذاردوماهها وسالها تورا سرگرم می کند.حتما حتما توزندگیت برنامه تفریح وسرگرمی داشته باشید مخصوصا با اهل خانواده که تاثیر دوچندانی دارد.هرگز خودتون را جدا از ورزش نکنید.تن سالم وتندرستی  داشته باشید.مثال دوچرخه سواری یا پیاده روی با اعضای خانواده شما وخانواده را به زندگی امیدوار می کندوتحمل سختی ها را بالامی برد .بس از تفریح وسرگرمی غافل نشوید که خود درمان خیلی ها از مشکلات خانوادگی وکاری می تواند باشد.

بعد یادگیری ورشد:

 زندگی خیلی دیر می آموزد؟!! سلامتی خانواده وزمان خیلی با ارزش تر ازپول هستند . اگر حاضرنباشید چیزی را بیاموزید با شرایط سخت ترتجربه خواهید کرد.

برای راه اندازی کسب وکار اینترنتی لازم است از یکسری اصول وفرایند آموزشی پیروی کنید.حتما حتما قبل از همه چیز دارای اهداف خوب وبرنامه ریزی شده باشید هرگز بدون برنامه ریزی موفقیت خوبی   نمی توانید بدست اوریدوحتی انتخاب موسسه اموزشی ونوع اموزشی وزمان وهزینه اموزشی باید در برنامتان بخوبی قید گرددومهمتراز همه دارای اراده وانگیزه لازم باید قبول کنیم بطورمثال طی نمودن مراحل اموزشی سختی های خودش را دارد زمان میخواهد هزینه میخواهد عشق وعلاقه ورویای دیدن موفقیت با چشم اندازهای وسیع وسرشار از درامدعالی پس باید به اصول اموزش متعهد شوید وهمیشه در همه حال مثبت اندیش باشیدهرگز بدون تلاش هیچ کاری را نمی توانید بخوبی انجام دهید باید در حین اموزش به خیلی چیزهای در زندگیت نه بگید تا وقت کافی داشته باشید فرصت های زیادی را بعدا خواهی داشت انهم با دست پر فعلا انچه که مهم است انجام تکالیف اموزشی است برای هر درسی ذهنت را خالی کن وپر کن از مطالب اموزشی نگران نباشید اگر ضرر گردید بامن وسود کردید برای خودتان نظرما این نیست که خودت را زندانی کنید نه به امورات دیگر زندگیت هم برسی منتها وقت کافی برای یادگیری در نظر بگیریدویکی از ابعاد مهم زندگی حفظ سلامتی هست با ورزش کردن اصولی می توانید در برنامه خودت بگنجانید باید در همه حال شاداب وتندرست باشیدانسان بی انگیزه وبی حوصله هیچ کاری را نمی تواند به اتمام برساند چون حالش را ندارد ولی شما اولاتر باشید با انگیزه واراده لازم ممکن است بعضی از نرم افزارها کمی سخت ووقت گیر باشد نترس به عاقبت اموزش فکر کن ورسیدن به رویاهای خودت که در برنامه ریزی گنجانیدی حرف زیاد است ولی به اصل قضیه اینک می پردازیم.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.