ساعت 08:27 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

( گاندی کفشهایت کو ….. )

میگویند :
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ …..
ﺧﻮﺩش را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯼ برساند …..
ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ در آن جلسه …..
ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﻠﺘﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ …..
ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ کند …..
ﺩﯾﺮ به ایستگاه راه آهن رسید …..
ﻭ ﻗﻄﺎﺭ شروع به ﺣﺮﮐﺖ کرده ﺑﻮﺩ …..
گاندى ﻣﺠﺒﻮﺭشد …..
که به ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺪﻭد …..
و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﺭ رسید …..
ﻭلى هنگام ﺳﻮﺍﺭ شدن …..
ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺸﺶ …..
ﺍﺯ پایش ﺩﺭ آمد …..
ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﯾﻞ افتاد …
گاندى سریع ﻟﻨﮕﻪ دیگر کفش ﺭا …..
از پای درآورده و به سمت …..
لنگه جا مانده پرتاب نمود …..
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رسید …..
و ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻠﺴﻪ شد …..
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻀﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﺎﻧﺪﯼ …..
ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ خندیدند …..
ﯾﮑﯽ از ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ گفت :
ﺁﻗﺎﯼ ﮔﺎﻧﺪﯼ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﻮ ؟؟؟؟؟

ﻧﮑﻨد قصد دارید ﺑﺎ ﭘﺎﯼﺑﺮﻫﻨﻪ …..
ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ملت خود ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﯿﺪ !!!!!
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻫﻤﻪ حضار …..
خنده ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ …..
ﮔﺎﻧﺪﯼ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺁﺭﺍﻡ …..
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﻟﺐ …..
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ …..
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ …..
ﮔﺎﻧﺪﯼ ﮔﻔﺖ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ …..
ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﯿﺪﻭﯾﺪﻡ …..
ﺗﺎ خود را به اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮسانم …..
ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺸﻢ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺁﻣد…..
ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﻟﻨﮕﻪ ﺭﺍ …..
ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ …..
ﻟﻨﮕﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ …..
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺍﯼ …..
ﭘﯿﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ …..
ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ …..
ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ …..
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﯼ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ …..
ﺁﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ …..
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ” ﺗﺤﻤﻞ ” ﮐﻨﯿﻢ …..
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ” ﻗﻀﺎﻭﺕ ” ﻧﮑﻨﯿﻢ …..
ﮔﺎﻫﯽ، «ﺧﺪﺍوند» !!!!!
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ «ﺩﺳﺖ ﺗﻮ» …..
«ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ» …..
ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ …..
«ﺩﺳﺘﯽ» ﺭﺍ …..
ﺑﻪ «ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ» …..
ﺑﺪﺍﻥ که :
«ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺕ» …..
دﺭ «ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ» ..

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.