ساعت 08:57 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

ﻣﺼﺮﻑ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ کنید:

ﺯﻳﺮﺍ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺣﺎﻭﻱ ﺣﺪﻭﺩ ۲۱۰ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۴ ﺍﻟﻲ ۵ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻪ به تنهایی ﻭ ﭼﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻛﻮ ﻣﺼﺮﻑ نکنید ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ خونتان ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻲ هستید، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳ ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮﻑ کنید.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.